6 Shibuya Tyson Sticker 

2 Green Shibuya Tyson Logo 2 x 2 in

2 Dog w Bone 1.5 x 1.8 in

2 Dog  w/o Bone 1.5 x 1.8 in

Doggy Dog World Sticker

$12.00Price